Tehdit Suçu

Tehdit Suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 106/1. maddesinde düzenlenmekte olan tehdit suçu kanunda şu şekilde tanımlanmıştır: Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikâyeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

kocaeli avukatları

Madde fıkrasında da açıkça belirtildiği üzere tehdit; bir kimsenin kendisine veya yakınına yönelen, hayat, vücut bütünlüğü veya cinsel dokunulmazlığının pek yakın ve büyük bir tehlikeye maruz bırakılacağından bahisle korkutulmasına yönelik beyanlardır. Tehdide maruz kalan kişi, kendisine yönelen bu haksız zarar veya kötülük gerçekleşeceğine yönelik beyan sonucunda belli bir eylemde bulunmaya zorlanmaktadır.

Tehdide konu olan, gerçekleştirileceğinden bahsedilen tehlikenin meydana gelmesi tehdit edenin iradesine bağlı olmakla beraber, tehdide konu kötülüğün bizzat tehdit eden tarafından meydana getirilmesi şart değildir. Tehdit edenin, tehdide konu kötülük veya haksız eylemin bir 3.kişi tarafından meydana getirileceği şeklindeki beyanları da tehdit suçuna vücut verecektir.

TEHDİT SUÇUNUN ŞARTLARI

 • Tehdide konu kötülük veya haksız zararı, mağdur üzerinde korku, panik yaratacak düzeyde bir ciddiyete sahip olmalıdır. Mağdurun bu fiil neticesinde hür iradesiyle hareket etme özgürlüğü kısıtlanmış, iç huzuru bozulmuş olmalıdır. Şayet tehdit, mağdur üzerinde herhangi bir etki yaratmayacak düzeyde basit, gerçekleşme ihtimali düşük, objektif bir yoğunluğa ulaşamamış beyanlardan ibaretse söz konusu suça vücut vermeyecektir.
 • Tehdit konusu beyanların fail tarafından mağdur üzerinde korku, panik yaratma amacıyla söylenmiş olması ve mağdura verileceği söylenen zararın haksız olması yeterlidir. Buna ek olarak söz konusu eylemleri gerçekleştirmiş olması aranmayacaktır. Önemli olan mağdurun fail tarafından bu zarara uğratılabileceğine inanmış ve bu sebeple hareket serbestisinin kısıtlanmış olmasıdır.
 • Söz konusu tehdit suçu her olay özelinde ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Olayın gerçekleştiği yer, zaman, mekân, kaç kişi tarafından işlendiği, mağdurun bu fiile karşı nasıl bir tepki verdiği gibi pek çok unsur bu suçun meydana gelip gelmediğinin tespiti bakımından önem arz etmektedir.
 • Tehdit konusu kötülüğün mağdurun şahsından ziyade 3.bir kişiye yönelmesi de mümkündür. Bu durumda esas olan mağdur ile tehdidin yöneldiği kişi arasında belli bir yakınlığın bulunmasıdır.

TEHDİT SUÇUNDA ŞİKÂYET

izmit icra avukatı

TCK m.106/1’de tanımı yapılan tehdit suçu, bu kanun kapsamında öngörülen suçun basit hali olup bu bentte sayılan tehdidin niteliğine göre bir ayrım yapılmıştır. Buna göre tehdidin içeriği, mağdurun kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştirilmesine yönelik ise şikâyete tabi olmayacaktır. Şayet kişi malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara veya sair bir kötülüğe maruz kalacağı yönünde bir tehdit almaktaysa bu madde kapsamında söz konusu fiil şikâyete tabi olacaktır. Söz konusu fiil hakkında şikâyet süresi 6 ay olup, süre mağdurun fiil ve faili öğrenmesinden itibaren işlemeye başlar. Bununla beraber maddenin 2.fıkrasında düzenlenmekte olan tehdit suçunun nitelikli halleri bakımından da şikâyet şartı aranmamaktadır.

TEHDİT SUÇUNUN NİTELİKLİ HALLERİ

Bu suç açısından nitelikli haller TCK m.106/2’de şu şekilde tasnif edilmiştir:

(2) Tehdidin;

 1. a) Silahla,
 2. b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle
 3. c) Birden fazla kişi tarafından birlikte,
 4. d) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak,

    İşlenmesi halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

TEHDİT SUÇUNUN CEZASI

Söz konusu suçun cezası şu şekilde sınıflandırmaya tabi tutulmuştur:

TCK m.106/1 ilk cümle açısından,

Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Aynı bentin devamında yer alan malvarlığına yönelen tehditlerin cezası ise şu şekilde düzenlenmiştir:

…Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikâyeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

TCK m.106/2’de düzenlenen nitelikli haller için kanun daha ağır yaptırımlar öngörmüştür:

(2) Tehdidin;

 1. a) Silahla,
 2. b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle,
 3. c) Birden fazla kişi tarafından birlikte,
 4. d) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak

İşlenmesi halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Hemen belirtilmelidir ki, TCK m.106/3’de yer alan Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilir.” hükmü ile fail tehdit konusu beyanlarını hayata geçirir ve işlediği fiil kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçlarından herhangi birine vücut verirse; fail hem sayılan suçlardan hem de tehdit suçlarından ayrı ayrı cezalandırılacaktır.

Suçun temel şekli olan “malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara veya sair bir kötülüğe maruz kalacağı yönünde” gerçekleşen tehdit suçu uzlaştırmaya tabii olup, soruşturma veyahut kovuşturma esnasında öncelikle taraflar arasında bir uzlaşma zemini olup olmadığı araştırılmalı, uzlaşma sağlanamaz ise soruşturma veyahut kovuşturmaya devam edilmesi gerekmektedir.Bir yanıt yazın

Call Now Button