Taksirle Yaralama

Taksirle yaralama suçunun temel hali, Türk Ceza Kanunu’nun 89. maddesinde;

“Taksirle başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.”şeklinde düzenlenmiştir.

Taksirle yaralama suçu günlük hayatta iş kazaları, trafik kazaları gibi sayısız nedenle taksirle bir kimsenin vücuduna zarar verilmesi hallerinde meydana gelir. Söz konusu fiil; fail tarafından öngörülebilir bir neticenin öngörülemeyerek dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranması sonucu meydana gelmektedir. Bu bağlamda kasten yaralama suçu ile arasındaki fark suçun meydana gelmesi için kast unsurunun aranmaması noktasındadır.

Taksirle yaralama fiilini işleyen fail aleyhine mağdurun ceza yargılamasının yanı sıra, maddi ve manevi tazminat davası açma hakkı da bulunmaktadır.

Taksirle yaralama fiilinin neticesinde ölüm meydana gelmişse, taksirle öldürme suçu oluşur. (TCK madde 85)

ŞİKÂYET – ZAMANAŞIMI – UZLAŞTIRMA

kocaeli aile avukati

Taksirle yaralama suçu şikâyete tabi bir suç olup, şikâyet süresi failin ve fiilin öğrenilmesinden itibaren 6 aydır. Ancak söz konusu şikâyete tabi olma kuralı açısından bir takım istisnalar bulunmaktadır. Şöyle ki;

Şayet taksirle yaralama fiili neticesinde 89. maddenin 2-3-4. fıkrasında düzenlenmiş olan nitelikli halleri bilinçli taksir ile işlenmiş ise şikâyet aranmaksızın soruşturulacaktır.

Maddenin 2. Fıkrasında düzenlenmekte olan; basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte bir yaralama söz konusu ise, bilinçli taksirle işlenmiş olsa dahi şikâyet şartı aranacaktır.

Taksirle yaralama fiili uzlaştırmaya tabi bir suç olup, söz konusu suç kapsamında soruşturma ve kovuşturma aşamalarının gerçekleştirilebilmesi için uzlaşma prosedürünün yerine getirilmiş olması gerekmektedir.

CEZALAR

Taksirle yaralama suçunun temel halinin cezası 3 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır. Maddenin devam fıkralarında düzenlenmiş olan nitelikli haller bakımından ayrıma gidilmesi gerekmektedir. Buna göre;

89/2 uyarınca taksirle yaralama fiili mağdurun;

 • Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına,
 • Vücudunda kemik kırılmasına,
 • Konuşmasında sürekli zorluğa,
 • Yüzünde sabit ize,
 • Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma,
 • Gebe bir kadının çocuğunun vaktinden önce doğmasına neden olmuş ise verilecek ceza birinci fıkraya göre yarısı oranında arttırılır.

89/3’de uyarınca nitelikli hallerde fail mağdurun;

 • İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine,
 • Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine,
 • Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına,
 • Yüzünün sürekli değişikliğine,
 • Gebe bir kadının çocuğunun düşmesine neden olmuş ise, birinci fıkraya göre verilecek ceza 1 kat oranında artırılacaktır.

89/4 uyarınca taksirle işlenen fiil birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olmuşsa, fail 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır. Bu fıkra kapsamında verilecek ceza salt hapis cezasıdır, adli para cezası verilemez.

HAPİS CEZASININ ERTELENMESİ VE HAGB

Taksirle yaralama suçunun işlenmesi halinde cezası hapis veya adli para cezasıdır. Ancak burada dikkat edilecek husus, hâkimin hapis cezasına hükmetmiş ise, söz konusu cezayı adli para cezasına çeviremeyeceğidir. Bu kapsamda mahkeme, hapis cezasına hükmetmiş ise, şartları varsa hapis cezasının ertelenmesi veya hükmün açıklamasının geri bırakılmasına karar verebilir.Bir yanıt yazın

Call Now Button