Muris Muvazaası (Mirasçılardan Mal Kaçırma)

Türk Medeni Kanununda bir kişinin ölümü üzerine sahip olduğu malvarlığı değerlerine  kimlerin hangi oranda mirasçı olacakları düzenlenmiş bulunmaktadır. Uygulamada sıkça rastladığımız üzere miras bırakan kişiler, ölümlerine yakın dönemlerde mirasçılarından mal kaçırma niyeti ile taşınmazlarını bir kısım mirasçılarına veya üçüncü kişilere devretmekle diğer mirasçılarını miras paylarından mahrum bırakmaktadır. Bu durum genelde kız çocuklarının yasal miras paylarını almalarının önüne geçmek amacıyla yapılmaktadır.

Muris muvazaasında genellikle asıl irade bağışlama olmakla beraber tapuda yapılan işlem satış olarak gösterilmektedir. Ancak bu satışlarda da ya bedel ödenmemekte ya da tapuda gösterilen bedel ile gerçekte ödenen bedel arasında büyük bir fark olmaktadır.

Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davası

Muris muvazaasının varlığı halinde Yargıtay’ın 01/04/1974 tarihli İçtihadı Birleştirme Kararı doğrultusunda; mirasçılar dava açarak resmi sözleşmenin muvazaa nedeniyle geçersizliğinin tespitini ve tapu kaydının iptalini isteyebilirler.

Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptal Ve Tescil Davasını Kimler Açabilir?

Muris muvazaasına dayalı olarak açılacak tapu iptali ve tescili davalarında dava açmakta hukuki yararı bulunan ve mirasçı sıfatına sahip olanlar davacı olabilirler. Burada mirasçı sıfatı; yasal mirasçılar, atanmış mirasçılar, evlatlıklar ve onun alt soyunu kapsamaktadır. Ancak mirası reddeden, miras hakkından feragat eden veya mirasçılıktan çıkarılan kişiler bu davayı açamayacaklardır. Davayı bir mirasçı tek başına açabileceği gibi diğer mirasçılarla birlikte de açabilecektir. Yani davayı tüm mirasçıların beraber açmasına gerek yoktur. Ancak bu durumda; sadece davayı açan mirasçıların miras payları oranında iptal kararı verilir.

Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptal Ve Tescil Davasında Davalı Kimdir?

Muris muvazaası nedeniyle açılacak tapu iptali ve tescili davalarında davalı, dava konusu taşınmazın tapuda maliki gözüken kişileridir. Bu kişi ölmüş ise bu dava ölenin mirasçılarına veya aynı taşınmazı kötüniyetli olarak devralan üçüncü kişilere karşı da açılabilir.

Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptal Ve Tescil Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme Neresidir?

Muris muvazaasına dayalı olarak açılan tapu iptali ve tescili davalarında taşınmazın bağlı bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesi yetkili ve görevlidir. Tapu iptali ve tescili davası taşınmazın aynına ilişkin olduğundan burada kesin yetki kuralı geçerlidir.

Muris Muvazaası Nasıl İspat Edilir?

Muris muvazaasına dayalı tapu iptal ve tescil davasında ispat edilmesi gereken husus miras bırakanın mirasçılardan mal kaçırma iradesinin varlığı hususudur. Bu hususun da net şekilde ispatlanmış olması gerekir. Dolayısıyla dava süresince sunulacak deliller davanın seyri açısından etkili olacaktır. Hâkim; dosyada mevcut olan delilleri Yargıtayın yerleşik içtihatlarında belirlediği kıstaslar açısından değerlendirerek karar verecektir.

Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptal Ve Tescil Davası Ne Zaman Açılabilir? Zamanaşımı Süresi Nedir?

Muris muvazaasına dayalı tapu iptali ve tescili davası ancak mirasbırakanın ölümünden sonra açılabilir. Mirasbırakan kişi hayatta iken bu davanın açılmasının imkânı yoktur. Muris muvazaasına dayalı tapu iptali ve tescil davası herhangi bir zamanaşımı veya hak düşürücü süreye tabi değildir. Yani murisin vefatından sonra her zaman açılabilir.

Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptal Ve Tescil Davası Ne Kadar Sürer?

Davanın ne kadar süreceği davanın görüldüğü mahkemenin iş yoğunluğu, dava dosyasındaki talepler ve delil durumu gibi nedenlere dayalı olarak değişebileceğinden bu hususta süre tahmini yapmak sağlıklı olmayacaktır. Ancak çok kısa sürede sonuçlanabilecek bir dava olmadığını söylemek mümkündür.

Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptal Ve Tescil Davası Dilekçe Örneği

Her davanın ayrı olarak değerlendirilmesi gerekmekte olup standart dilekçeler kullanılarak açılan davalar ileride büyük hak kayıplarına sebebiyet verebilmektedir. Bu nedenle kendi hikâyenize ve taleplerinize uygun şartlarda dava dilekçesi hazırlanması için alanında uzman bir avukattan destek almanızı tavsiye ederiz.

 

 

 

 

 Bir yanıt yazın

Call Now Button