Mirasın Reddi

Mirasın Reddi Nedir?

Mirasçılar, miras bırakanın ölümü ile mirası bir bütün olarak, kanun gereğince kazanırlar. Kanunda özel olarak belirtilen haller hariç, mirasçılar, miras bırakanın aynî haklarını, alacaklarını, diğer malvarlığı haklarını, taşınır ve taşınmazlar üzerindeki zilyetliklerini doğrudan doğruya kazanırlar ve miras bırakanın borçlarından kişisel olarak sorumlu olurlar. Görüldüğü üzere miras bir bütün olarak yani aktifleri ve pasifleri ile mirasçılara geçer. Mirasçı, mirası bir bütün olarak ret etmediği takdirde miras bırakanın borçlarından da şahsi olarak sorumlu olur.

Medeni Kanun uyarınca yasal ve atanmış mirasçılara mirasçı olduklarını öğrendikleri tarihten itibaren üç ay içinde mirası reddetme hakkı tanınmıştır. Bu 3 aylık süre, hak düşürücü bir süre olup bu süre içerisinde mirası ret etmeyen mirasçı, mirası bir bütün olarak yani tüm alacak ve borçlarıyla birlikte kabul etmiş olur. Ret sonucunda miras daha önce mirasçı olmayanlara geçerse; bunlar için ret süresi, önceki mirasçılar tarafından mirasın reddedildiğini öğrendikleri tarihten itibaren işlemeye başlar. Üç ay geçtikten sonra mirasın reddi için Mirasın Hükmen Reddi makalemizi okuyabilirsiniz.

Mirasın Reddi Nasıl Yapılır?

Mirası reddetmek isteyen mirasçı, mirasın reddi süresi içerisinde Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurmalıdır.

Mirasın reddi kayıtsız ve şartsız olmak zorundadır. Mirasın bir kısmını reddedip, geri kalanını kabul etmek veya sadece borçları reddedip, mal varlığını kabul etmek mümkün değildir.

Mirasın Reddi Halinde Miras Paylaşımı

Miras bırakanın kanuni mirasçılarından biri mirası reddederse onun payı, miras kaldığı zaman kendisi sağ değilmiş gibi, diğer hak sahiplerine geçer.

Altsoyun(çocuklar, torunlar) tamamının mirası reddetmesi hâlinde, bunların payı sağ kalan eşe geçer.

En yakın yasal mirasçıların tamamı tarafından reddolunan miras, sulh mahkemesince iflâs hükümlerine göre tasfiye edilir. Tasfiye sonunda arta kalan değerler, mirası reddetmemişler gibi hak sahiplerine verilir.

Mirasçılar, mirası reddederken, kendilerinden sonra gelen mirasçılardan mirası kabul edip etmeyeceklerinin sorulmasını tasfiyeden önce isteyebilirler. Bu takdirde ret, sulh hâkimi tarafından daha sonra gelen mirasçılara bildirilir; bunlar bir ay içinde mirası kabul etmezlerse reddetmiş sayılırlar. Bunun üzerine miras, iflâs hükümlerine göre tasfiye edilir ve tasfiye sonunda arta kalan değerler, önce gelen mirasçılara verilir.Bir yanıt yazın

Call Now Button