Kamulaştırma Bedelinin Tespiti 2022

Kamulaştırma Bedelinin Tespiti, özel mülkiyete konu olan taşınmazların devlete ait kurumlarca, kamu yararı nedeniyle el konulması işlemidir. Kamulaştırma öncelikle satın alma usulünce yapılır. Kamulaştırılmak istenen taşınmaz satın alma usulü ile elde edilemeyince idare taşınmazın sahibine karşı “kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili” adı verilen davayı açacaktır.

Görevli ve Yetkili Mahkeme

Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davaları taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılması gerekmektedir.

Davanın Seyri

Yetkili ve görevli mahkemede açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında kamulaştırılan taşınmaz için özel mülk sahibine ödenecek olan bedel tespiti için davada gerekli incelemeler yapılacaktır.

Taşınmazının kamulaştırılmasını istemeyen malikler, idare tarafından açılan dava kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil  davasına ait dilekçenin kendilerine tebliği tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açması gerekmektedir.

İptal davası açılmadığı durumda kamulaştırılması istenen taşınmazın bedelinin tayini için tarafların anlaşamamaları halinde, bilirkişi raporu alınır. Bilirkişi raporunda tespit edilen bedel mülk sahibi hesabına yatırılır. Bu makbuz 15 gün içinde mahkemeye sunulur. Ödemenin yapılmasından sonra artık taşınmaz idare adına tescil edilir.

Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen tescil kararı kesin bir karar olduğu için kanun yolları kapalıdır. Ancak bedele ilişkin olarak kanun yollarına devam edilebilir.

Kamulaştırma bedeli peşin ödenmesi kuraldır. Ancak kanunda bazı istisnalar öngörülmüştür. Buna göre; “Bakanlar Kurulu’nca kabul olunan büyük enerji ve sulama projeleri, iskan projeleri, yeni orman ekim ve yetiştirme projeleri, kıyılarda yapılacak kamulaştırmalar, turizm amaçlı kamulaştırmalar ve sair benzeri büyük masraf gerektiren kamulaştırma işlemlerinde biri peşin olmak üzere altı taksitte ödeme yapılabilir.”

Sadece yukarıda sayılan hallerde kamulaştırma bedelinin taksitle ödenmesi mümkündür.

Kamulaştırılacak taşınmazın gerçek ve hakkaniyete uygun değerinin belirlenmesi için duruşmaların takip edilmesi, emsal gösterilebilecek satışların ve dava dosyalarının tespiti ve mahkemeye sunulması, bilirkişi raporlarının detaylı incelenmesi ve hukuka aykırı kısımların tespiti ile yasal süresi içerisinde mahkemeye itirazlarının yapılması, mahkeme tarafından verilen nihai karara karşı süresi içerisinde kanun yollarına başvurulması oldukça önemli olup bu davaların alanında tecrübeli bir avukat ile birlikte yürütülmesi tavsiye olunur.Bir yanıt yazın

Call Now Button