İşe İade Davası Koşulları

İşe İade Davası Koşulları Nelerdir

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesinde “Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır.” hükmü yer almaktadır. Buna göre; iş sözleşmesi işveren tarafından geçerli bir sebep bulunmaksızın sona erdirilen işçinin, belli şartların oluşması durumunda işe iade davası açma hakkı doğmaktadır. İş sözleşmesi işverence sona erdirilen işçinin işe iade davası açabilmesi için aşağıdaki şartların hepsinin birden sağlanıyor olması gereklidir.

1 . İŞÇİ, İŞE İADE DAVASI AÇACAĞI İŞ YERİNDE EN AZ 6 AYDIR ÇALIŞIYOR OLMALIDIR.

Kıdemi 6 aydan daha az olan bir işçi işe iade davası açamaz. Aynı işverene ait farklı işyerlerinde çalışmış olan işçilerin kıdem hesabı işverene ait ilk işyerinde işe başladıkları tarihten itibaren hesaplanmalıdır.

2 . İŞVERENE AİT İŞYERİNDE EN AZ 30 İŞÇİ ÇALIŞIYOR OLMALIDIR.

İşçinin işe iade davası açabilmesi için işverene ait işyerinde 30 ya da daha fazla işçi çalışıyor olmalıdır. İşverene ait aynı işkolunda birden fazla işletme var ise bütün işletmelerdeki işçiler hesaba dahil edilmelidir.

3 . İŞÇİ VE İŞVEREN ARASINDA YAPILAN İŞ SÖZLEŞMESİ BELİRLİ SÜRELİ OLMAMALIDIR.

Belirli süreli işler ile belirli bir işin tamamlanması, belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesine belirli süreli iş sözleşmesi denilmektedir. İşçinin, iş sözleşmesinin sona erdirilmesinin ardından işe iade davası açabilmesi için iş sözleşmesinin belirli süreli olmaması gerekmektedir. Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin ancak geçerli nedenle feshedilebilmesini öngören hükümlere İş Kanunu’nda yer verilmiş olması, bu kanun dışında kalan işçilerin iş güvencesinden faydalanamamasına neden olmuştur. Bu nedenle iş sözleşmesi, İş Kanunu’na veyahut Basın İş Kanunu’na tabi olmayan işçilerin işe iade davası açma hakkı bulunmamaktadır.

4 . İŞ SÖZLEŞMESİ İŞVEREN TARAFINDAN FESHEDİLMİŞ OLMALIDIR.

İşçinin işe iade davası açabilmesi için iş sözleşmesi işveren tarafından tek taraflı olarak feshedilmiş olmalıdır. Diğer fesih ve sona erme hallerinde işçinin işe iade davası açma hakkı bulunmamaktadır.

5 . İŞVERENİN SÖZLEŞMENİN FESHİNİ GEÇERLİ BİR SEBEBE DAYANDIRMIYOR OLMASI GEREKMEKTEDİR.

4857 Sayılı İş Kanunu; işverenin sözleşmeyi feshetmesini işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayandırması gerektiğini düzenlemiştir. İşveren sözleşmeyi hangi gerekçe ile feshettiğini fesih ihbarında da açık ve kesin olarak belirtmek zorundadır. İşveren tarafından dayanılan geçerli sebep fesih ihbarında açıkça gösterilmez ise işçi işe iade davası açabilmektedir.

6 . İŞÇİNİN İŞVEREN VEKİLİ OLMAMASI GEREKMEKTEDİR.

İşçinin işe iade davası açabilmesi için; işletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekili ve yardımcısı ile işyerinin bütününü sevk ve idare eden ve işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekillerinden olmaması gereklidir.

Yukarıda bahsedilen şartların hepsinin varlığı halinde işçinin işe iade davası açma hakkı doğmaktadır. İşe iade davasında yetkili ve görevli mahkeme, süreler, davanın aşamaları ve sonuçları ayrı bir makale konusudur.Bir yanıt yazın

Call Now Button