Hakaret Suçu

Hakaret suçu; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun şerefe karşı suçlar başlıklı 8.bölümünün 125.maddesinde “Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.” şeklinde düzenlenmiş bulunmaktadır. Hakaret suçunun bazı kişilere ve bazı durumlarda işlenmesi durumunda ise nitelikli hali söz konusu olmakta, suçu işleyen kişiye verilecek cezanın alt sınırı bir yıldan az olmamaktadır. Bu nitelikli haller kanunda,

 

  • Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,
  • Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,
  • Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle işlenmesi, şeklinde belirtilmiştir.

 

Hakaret suçunun oluşabilmesi için kanunda düzenlenen bazı unsurlar mevcuttur. Bu unsurların hepsinin varlığı halinde ancak hakaret suçu işlenmiş kabul edilir.

 

  • Failin suçu bilerek ve isteyerek işlemiş olması gerekmektedir.
  • Suç mağduru muhatap alarak işlenebileceği gibi mağdurun gıyabında da işlenebilir. Bu durumda en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekmektedir.
  • Fail; bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte eylemlerde ya da yakıştırmalarda bulunmuş veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldırı gerçekleştirmiş olmalıdır.

 

Kişinin hatırasına hakaret- TCK Madde 130

(1) Bir kimsenin öldükten sonra hatırasına en az üç kişiyle ihtilat ederek hakaret eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Ceza, hakaretin alenen işlenmesi halinde, altıda biri oranında artırılır.

(2) Bir ölünün kısmen veya tamamen ceset veya kemiklerini alan veya ceset veya kemikler hakkında tahkir edici fiillerde bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Hakaret suçu şikâyete bağlı suçlardandır. Bu suçun mağduru olan kişi, bu eylemin kendisine yöneltildiği andan başlayarak altı ay içerisinde yetkili Cumhuriyet Savcılığına şikâyetini bildirerek suç duyurusunda bulunmalıdır. Bu süre hak düşürücü süre olup, bu süre zarfında yetkili makamlara şikâyette bulunulmadığı takdirde kişi bu hakkını kaybetmektedir. Mağdur, şikayet etmeden önce ölürse, veya suç ölmüş olan kişinin hatırasına karşı işlenmiş ise; ölenin ikinci dereceye kadar üstsoy ve altsoyu, eş veya kardeşleri tarafından şikayette bulunulabilir.

 

 

 Bir yanıt yazın

Call Now Button