Güvence Hesabı 2022

Güvence Hesabı Nedir?

Güvence Hesabı, muhtelif nedenlerle zarar gören ancak sigorta teminatından yararlanamayan kişilerin korunması amacıyla oluşturulmuş bir kuruluştur. Güvence hesabı, kapsamı dâhilinde bulunan zorunlu sigortaların sağladığı teminatlara ilişkin, sakat kalma halinde sakatlık tazminatı, ölüm halinde ise destekten yoksun kalma tazminatı ödendiği hesaptır.

Güvence Hesabına ilişkin düzenlemeler 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’da yer almaktadır.

Güvence Hesabının Amacı Nedir?

portföy tazminatı

Güvence hesabının amacı; meydana gelebilecek zararların tazmini ile sigortalının mağdur olmasını önüne geçilmesidir.

Hangi Haller Güvence Hesabı Kapsamındadır?

Güvence hesabı kapsamında yer alan haller 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 14. maddesinde düzenlenmiş olup şu şekildedir:

 • Kazadan sorumlu sigortalının tespit edilememesiyle birlikte zarar görenin sakatlık ve ölüm halleri,
 • Rizikonun meydana geldiği tarihte geçerli olan teminat tutarları dâhilinde sigortasını yaptırmamış olanların neden olduğu bedensel zararlar,
 • Sigorta şirketinin malî bünye zaafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi ya da iflası halinde ödemekle yükümlü olduğu maddî ve bedensel zararlar,
 • Çalınmış veya gasp edilmiş bir aracın karıştığı kazada, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca işletenin sorumlu tutulmadığı hallerde, kişiye gelen bedensel zararlar,
 • Yeşil Kart Sigortası uygulamaları için faaliyet gösteren Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunca yapılacak ödemeler.

Güvence Hesabı Kapsamındaki Sigortalar Nelerdir?

 • Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası,
 • Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası,
 • Tüpgaz Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası,
 • Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası,
 • Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası.

Güvence Hesabı Kapsamı Dışında Kalan Haller Nelerdir?

 • Manevi zararlar,
 • Bedensel zararlar dışında kalan maddi zararlar,
 • Kazaya neden olan aracı işletenin veya araç sürücüsünün zararları,
 • Motorlu aracı çalan veya gasp edenlerle, bunlara yardımcı olanların ve bu durumu bilerek araca binen sürücü veya yolcuların zararları,
 • Motorlu araçların yarış için bulunması gereken sigortayı yaptırmaksızın yarışa katılması durumunda kişilere verdiği bedeni zararlar,
 • İşletenin eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilere karşı yöneltebileceği zararlar,
 • İşleten tarafından ileri sürülebilecek tazminat talepleri,
 • Motorlu bisikletin sebep olduğu kazalardan doğan zararlar,
 • Motorla araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunan kimselere motorlu aracın bırakılması sırasında kişilere gelen zararlar,
 • Hastalık ve ferdi kaza sigortası yapan sigorta şirketlerinin rücu talepleri.

Güvence Hesabı Başvurusu Nasıl Yapılır?

kocaeli en iyi avukat

Güvence Hesabı kapsamına giren bir durumun meydana gelmesi halinde; hak sahipleri veya zarara uğrayan 3. kişilerin başvuru için zorunlu belgeler ile birlikte yazılı olarak başvuru yapması gerekmektedir.

Başvuru için gerekli evraklar Güvence Hesabı’ nın resmi internet sitesinde yer almakta olup şu şekildedir:

Ölüm Halinde

 1. Kaza tespit tutanağı resmi tastikli sureti,
 2. Olayın mahkemeye intikal etmesi halinde mahkeme kararı,
 3. Ölüm Raporu,
 4. Ölenin mesleği ile gelir durumunu ve desteklik ilişkisini gösterir belge,
 5. Hak sahiplerine Sosyal Güvenlik Kurumlarından gelir bağlanmış ise, bağlama kararı ile bağlanan gelirin peşin değerini gösteren belge,
 6. Aile nüfus kaydı aslı ve veraset ilamı,
 7. Kaza ile illiyeti gösteren diğer belgeler.

Sakatlanma Halinde

 1. Kaza tespit tutanağı resmi tasdikli sureti,
 2. Hastane raporu aslı veya resmi tasdikli sureti,
 3. Maluliyet oranını gösterir hastane raporu aslı veya resmi tasdikli sureti,
 4. Olayın mahkemeye intikal etmesi halinde mahkeme kararı,
 5. Kaza ile illiyeti gösteren diğer belgeler.

 

III. Sigortacılık Kanunu’nun *14.(c) maddesi uyarınca bedensel zararlar dışındaki maddi zararlar için:

 1. Poliçe sureti,
 2. Kaza tespit tutanağı resmi tasdikli sureti,
 3. Eksper Raporu,
 4. Varsa mahkeme kararı sureti,
 5. Hasar bedeli sigortalı tarafından ödenmiş ise ödeme ile ilgili belgelerin suretleri,
 6. Kaza ile illiyeti gösteren diğer belgeler.

 

Dava Yolu

Hak sahipleri zararlarının tazminine yönelik başvurularının herhangi bir nedenle Güvence Hesabı tarafından kısmen veya tamamen reddedilmesi üzerine doğrudan Güvence Hesabı aleyhine dava açabilir. Yine hak sahipleri diğer zarar sorumluları aleyhine de dava açabilirler.

Zamanaşımı

Hak sahiplerinin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren iki yıl ve her halükarda 10 yıl içinde bizzat yazılı olarak veya taahhütlü mektupla Güvence Hesabı’na başvurmaları gerekmektedir.

Güvence Hesabına Başvuru Dilekçe Örneği

Her olayın kendi şartlarında değerlendirilmesi gerektiğinden standart dilekçeler kullanarak yapılan başvurular hak kayıplarına sebebiyet verebilmektedir. Bu nedenle kendi taleplerinize en uygun şartlarda dilekçe hazırlanması için alanında uzman bir avukattan destek almanızı tavsiye ederiz.

 Bir yanıt yazın

Call Now Button