Ecrimisil Haksız İşgal Tazminatı 2022

Ecrimisil Haksız İşgal Tazminatı bir malı hakkı olmaksızın kötü niyetli olarak elinde tutan veya işgal eden kişiden malın asıl sahibinin talep edebileceği haksız işgal tazminatına denir. İşbu haksız işgal tazminatı kişinin malı hakkı olmadan kullanmasından doğan zarar ve yoksun kalınan karı içerir.

Ecrimisil Şartları Nelerdir?

Ecrimisil talep edilebilmesi için öncelikle taşınmaz haksız olarak işgal edilmiş olmalı ve işgal eden kişi kötü niyetli olmalıdır. Yani haksız işgalci zilyetliğin kendisinde bulunmasının haksız olduğunu bilmeli veya bilebilecek durumda olmalıdır. Haksız işgalci kötü niyetli zilyetken daha sonradan iyi niyetli zilyede dönüşebileceği gibi iyi niyetli zilyedin daha sonradan kötü niyetli zilyet sıfatına sahip olarak haksız işgalci olması da söz konusu olabilir.

İntifadan Men Koşulu

Maddi Tazminat Davası

Ecrimisil şartlarından biri de haksız işgal tazminatı talep edildiğinin önceden haksız işgalciye bildirilmesidir. Buna intifadan men koşulu denir. İntifadan men bildirimi yazılı şekle tabi olmasa da ispat açısından yazılı olarak ve mümkünse noter kanalıyla yapılması lehe olacaktır.

Yargıtayın yerleşik uygulamalarında intifadan men koşulunun bir takım istisnaları bulunduğu belirtilmiştir. Bunlar;

  • Davaya konu taşınmazın kamu malı olması,
  • Taşınmazı işgal eden paydaşın bu yerin tamamında hak iddiası ve diğerlerinin paydaşlığını inkâr etmesi,
  • Ecrimisil istenen taşınmazın (bağ, bahçe gibi) doğal ürün veren ya da (işyeri, konut gibi) kiraya verilerek hukuksal semere elde edilen yerlerden olması,
  • Paydaşlar arasında yapılan kullanım anlaşması sonucu her paydaşın yararlanacağı ortak taşınmaz veya bölümlerinin belirli bulunması,
  • Davacı tarafından diğer paydaşlar aleyhine daha önce bu taşınmaza ilişkin, el atmanın önlenmesi, ortaklığın giderilmesi, ecri misil ve benzeri davalar açılması veya icra takibi yapılmış olması,
  • Taşınmazın getirdiği ürün itibariyle de, kendiliğinden oluşan ürünler; biçilen ot, toplanan fındık, çay yahut muris tarafından kurulan işletmenin yahut başlı başına gelir getiren işletmelerin işgali durumudur.

Sayılan bu hallerde ecrimisil talep etmek için intifadan men koşulu aranmaz.

Ecrimisil Davası

Hak sahibi, haksız işgalci konumundaki kimseye karşı ecrimisil davası açarak uğradığı zararların tazminini talep edebilir. Açılacak ecrimisil davası tapu iptali veya müdahalenin meni davası ile beraber açılabileceği gibi bu davaların sonucuna göre de açılabilir. Bu davalarla beraber ecrimisil istenir ise öncelikle tapu iptali ve müdahalenin meni davası görülür. Bu konuda ayrıntılı bilgi için müdahalenin meni isimli makalemizi okuyabilirsiniz.

Ecrimisil Bedeli Nasıl Tespit Edilir? Ecrimisil Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Ecrimisil hesaplaması, uzmanlık gerektiren bir hesaplama olduğundan yapılan yargılama esnasında bilirkişiler tarafından yapılır. Tarafların bilirkişi raporuyla belirlenen ecrimisil bedeline itiraz etmek hakkı vardır. İşbu hesaplamada yargıtayın yerleşik içtihatları doğrultusunda; taşınmazın davaya konu ilk dönemde mevcut haliyle serbest şartlarda getirebileceği kira bedeli, emsal kira sözleşmeleri ile karşılaştırılarak, taşınmazın büyüklüğü, niteliği ve çevre özellikleri de nazara alınarak yöredeki rayiçe göre belirlemek suretiyle yapılır. Sonraki dönemler için ise ilk dönem için belirlenen miktara ÜFE artış oranının tamamının yansıtılması suretiyle bulunacak miktardan az olmamak üzere bir ecrimisil bedeli takdir edilir.

Ecrimisil bir kira bedeli değildir ve geriye dönük olarak hesaplanmaktadır. Dolayısıyla haksız işgalcinin ecri misil ödemesi yapması onu iyi niyetli zilyet yapmaz ve işgal ettiği taşınmazdan tahliyesine engel değildir.

Ecrimisil Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

kocaeli-avukat

HMK madde 2/1 e göre “Dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesidir.” Ayrıca taşınmazlara ilişkin yetki kuralı gereği yetkili mahkeme taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir. İşbu husus kamu düzeninden olup mahkemece re’sen nazara alınır. Dolayısıyla açılacak ecrimisil davalarında taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk mahkemeleri görevli ve yetkili olacaktır.

Ecrimisil Zamanaşımı

Ecrimisil davası 5 yıllık zamanaşımı süresine tabidir. Açılan davada davanın açıldığı tarihten geriye doğru 5 yıllık hesaplama yapılacaktır. Yani hak sahibinin haksız işgali ve işgali gerçekleştiren haksız işgalciyi öğrendiği tarih dikkate alınmayacaktır. Dolayısıyla yasal süresi içerisinde ileri sürülmeyen talepler zamanaşımına uğrayacak olduğundan alanında uzman bir avukattan hukuki destek almanızı tavsiye ederiz.

Ecrimisil Dava Dilekçesi Örneği

Her dava dilekçesi kendi şartlarında değerlendirilerek düzenlenmesi gerektiğinden standart dilekçeler kullanarak açılan davalar ileride büyük hak kayıplarına sebebiyet verebilmektedir. Bu nedenle kendi hikâyenize ve taleplerinize en uygun şartlarda ecrimisil dava dilekçesi hazırlanması için alanında uzman bir avukattan destek almanızı tavsiye ederiz.

 2 yorum

Bir yanıt yazın

Call Now Button