Çekişmeli Boşanma Davası

Çekişmeli Boşanma Davası, tarafların boşanma ve boşanmanın sonuçları hakkında anlaşmaya varabilmeleri ve gerekli şartların da sağlanması durumunda anlaşmalı olarak boşanabilmeleri mümkündür. Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için anlaşmalı boşanma konulu makalemizi inceleyebilirsiniz. Ancak taraflardan birinin boşanmayı istememesi veyahut tarafların boşanmanın sonuçları konusunda anlaşamamaları durumunda açılacak olan dava çekişmeli boşanma davasıdır.

Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Aile toplumun temeli olduğundan kanun koyucu tarafların çekişmeli olarak boşanabilmeleri için bazı boşanma sebeplerin gerçekleşmiş olmasını şart koşmuştur. Bunlardan en yaygın olanı genel boşanma sebebi olan evlilik birliğinin temelden sarsılmasıdır.

TMK 166’ya göre “Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir. Yukarıdaki fıkrada belirtilen hâllerde, davacının kusuru daha ağır ise, davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır. Bununla beraber bu itiraz, hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise ve evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa boşanmaya karar verilebilir.”

Diğer boşanma sebepleri ise;

  • Zina TMK Madde 161- “Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Affeden tarafın dava hakkı yoktur.”(Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için zina sebebiyle boşanma konulu makalemizi inceleyebilirsiniz)
  • Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış TMK Madde 162- Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde bu sebebin doğumunun üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Affeden tarafın dava hakkı yoktur.
  • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme TMK Madde 163- “Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman boşanma davası açabilir.”
  • Terk TMK Madde 164- “Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hâkim veya noter tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir. Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır. Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine hâkim veya noter, esası incelemeden yapacağı ihtarda terk eden eşe iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi hâlinde doğacak sonuçlar hakkında uyarıda bulunur. Bu ihtar gerektiğinde ilân yoluyla yapılır. Ancak, boşanma davası açmak için belirli sürenin dördüncü ayı bitmedikçe ihtar isteminde bulunulamaz ve ihtardan sonra iki ay geçmedikçe dava açılamaz.”
  • Akıl hastalığı TMK Madde 165- “Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hâle gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmî sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir.”

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Çekişmeli boşanma davası; eşlerden birisinin yetkili Aile Mahkemesine, Aile Mahkemesi yok ise Asliye Hukuk Mahkemesine dava dilekçesiyle başvurması ile açılır. Burada dikkat edilmesi gereken husus; boşanma sebeplerinin ve bu sebepleri ispat edecek delillerin dava dilekçesinde ayrıntısı ile yer alması gerektiğidir. Hak kayıpları yaşanmaması için dava sürecinin alanında uzman bir avukat ile yürütülmesinin tavsiye ederiz.

Çekişmeli Boşanma Davası Nerede Açılır?

Çekişmeli boşanma davasına bakmaya yetkili mahkeme;

  • Davacı veyahut davalının yerleşim yeri Aile mahkemesi ya da,
  • Boşanmak isteyen eşlerin son 6 aydan beri ikamet ettikleri yerdeki Aile mahkemesidir.

Çekişmeli Boşanma Ücret ve Masrafları Ne Kadardır?

Çekişmeli boşanma davası ücret ve masrafları tarafların dayandıkları ve mahkemece toplanacak delillere göre değişir. Ancak boşanma davasında TMK 174 kapsamında talep edilen maddi ve manevi tazminatlar harca tabi olmayıp bu talepler için ayrıca harç ödenmeyecektir.

Tarafların Duruşmalara Katılması Zorunlu mudur?

Anlaşmalı boşanma davasında duruşmaya her iki tarafın da katılması zorunlu iken, çekişmeli boşanma davasına tarafların avukatları var ise duruşmalara katılmaları zorunlu değildir. Böylece taraflar duruşmaya katılmak istemiyor ise veyahut duruşmaya katılacak durumda değiller ise örneğin yurt dışında bulunuyorlar ise avukatları aracılığı ile davayı takip edebilirler.

Ancak önemle belirtmek gerekir ki tarafların avukatları yok ise, açmış oldukları davayı takip etmeleri ve duruşmalara katılmaları zorunludur. Aksi halde çekişmeli boşanma davasının düşmesi ve davanın açılmamış sayılmasına karar verileceği için hak kayıpları oluşacaktır.

Çekişmeli Boşanma Süreci Nasıl İşler?/Çekişmeli Boşanma Davasında Hâkim Neler Sorar?

Çekişmeli boşanma davasında öncelikle tarafların karşılıklı olarak sunacakları dilekçeler ile dilekçeler aşaması tamamlanır. Dilekçeler aşamasının tamamlanmasını takiben duruşma günü verilir. Dava süresince tarafların dilekçelerinde sundukların delillerin toparlanması, tanıkların dinlenilmesi gibi işlemler yapılır. Bu işlemlerin tamamlanmasının ardından hâkim dosya kapsamındaki delillerin tümünü değerlendirerek bir karar verir.

Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Çekişmeli boşanma davası anlaşmalı boşanma davasına göre uzun sürmekte olup çekişmeli boşanma davasının ne kadar ya da kaç celse süreceği ile ilgili net bir süre vermek mümkün değildir. Davanın görüldüğü mahkemenin iş yoğunluğu, dosya kapsamı vs sebepler davanın süresini etkileyen unsurlar olup davanızı alanında uzman bir avukat ile takip etmeniz durumunda dava daha kısa sürede neticelenebilecektir.

Çekişmeli Boşanma Davası Anlaşmalı Boşanma Davasına Çevrilir mi?

Çekişmeli olarak görülmekte olan boşanma davası bazı şartların varlığı halinde anlaşmalı boşanmaya çevrilebilmektedir. Öncelikle tarafların 1 yıl veya daha uzun süredir evli olmaları gerekmekte olup, boşanma ve boşanmanın sonuçları olan velayet, tazminat, nafaka, mal paylaşımı vs konularında anlaşmış olmaları gerekir. Bu şartlar sağlanıyor ise; taraflar mahkemeye anlaşmalı boşanma protokolü sunarak çekişmeli boşanma davasını anlaşmalı boşanmaya çevirebilirler.

Çekişmeli Boşanma Davasında Mal Paylaşımı da Talep Edilebilir mi?

Taraflar çekişmeli boşanma davası açarken mal paylaşımı davasını da beraber veyahut ayrıca açabilirler. Uygulamada boşanma davası kesinleştikten sonra mal paylaşımı görülmekte olduğundan boşanma davası mal paylaşımı davası açısından bekletici mesele yapılır. Mal paylaşımı davası ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için boşanma sonrası mal paylaşımı davası konulu makalemizi inceleyebilirsiniz.

Boşanma Davasından Feragat Etmek Mümkün Müdür?

Boşanma davası açan taraf karar kesinleşene kadar her zaman tek taraflı olarak davadan kısmen ya da tamamen feragat edebilir. Feragatin geçerli olması karşı tarafın rızasına bağlı değildir. Ancak; davadan feragat eden taraf aynı sebeplere dayanarak tekrar boşanma davası açamayacaktır. Yani, boşanma davasından feragat edilmekle davada dayanılan boşanma sebepleri davacı tarafça affedilmiş sayılacaktır. Farklı sebeplere dayalı olarak boşanma davası açılması mümkündür. Davadan feragat halinde avukatlık ücreti ve yargılama giderleri davacı tarafa yükletilecektir.

Boşanma Davasını Geri Çekmek/ Boşanma Davasından Vazgeçmek Mümkün Müdür?

Boşanma davası açan taraf karşı tarafın da muvafakatini alarak davadan vazgeçebilir. Vazgeçmenin feragatten farkı karşı tarafın rızasının gerekmesidir. Davadan vazgeçme sonucunda o dava hiç açılmamış sayılır.

Çekişmeli Boşanma Dilekçe Örneği

Boşanma davaları her çift için özel ve kendi şartlarında değerlendirilmesi gerektiğinden standart dilekçeler kullanarak açılan davalar ileride büyük hak kayıplarına sebebiyet verebilmektedir. Bu nedenle kendi hikâyenize ve taleplerinize en uygun şartlarda çekişmeli boşanma dava dilekçesi hazırlanması için alanında uzman bir avukattan destek almanızı tavsiye ederiz.

 

 

 

 

 Bir yanıt yazın

Call Now Button