Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı boşanma davası tarafların ortak bir kararla evliliklerini sona erdirmeleri anlamına gelmektedir. Çekişmeli boşanma davasına oranla çok kısa sürede sonuca ulaşılabilmesi nedeniyle taraflar, aralarında büyük bir menfaat çatışması bulunmamakta ise, boşanmak için bu yolu tercih etmektedirler. Anlaşmalı boşanma Türk Medeni Kanunu md. 166/3′ te düzenlenmiştir. Buna göre;

“Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu halde boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hakim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü halinde boşanmaya hükmolunur. Bu halde tarafların ikrarlarının hakimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.”

Anlaşmalı Boşanma Şartları

  • Anlaşmalı boşanma için tarafların evlilikleri en az 1 yıl sürmüş olmalıdır.
  • Anlaşmalı boşanmak isteyen taraflar; tazminat, nafaka, çocukların velayeti, çocukla kişisel ilişki, mal paylaşımı hususları gibi tüm hususlarda mutabık olmaları gerekmektedir. Her iki tarafça mutabık kalınan hususlar tek tek protokole yazılarak mahkemeye sunulacaktır.
  •  Tarafların duruşma gününde mahkeme huzurunda hazır bulunması gerekmektedir. Hâkim tarafları bizzat dinler ve iradelerinin hiçbir etki altında kalmadığına kanaat getirir.
  • Hakim bazen protokolde yazan hususlara doğrudan müdahale edebilir. Çocuğun velayetinin söz konusu olduğu hususlarda hâkim, tarafların ve çocuğun menfaatini göz önüne alarak protokol üzerinde gerekli gördüğü hususları değiştirebilir. Hakimin resen yaptığı bu değişikliklerin taraflarca kabulü halinde boşanmaya hükmolunur. Taraflar hâkimin uygun bulduğu değişiklikleri kabul etmezse dava çekişmeli boşanma olarak devam eder.

Tüm şartların varlığı halinde hâkim başkaca bir delil aramaksızın evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı gerekçesi ile tarafların boşanmalarına karar verir.

Eşler, anlaşmalı boşanma davasını kendileri açabileceği gibi avukatları aracılığıyla da bu işlemi gerçekleştirebilirler.  İki nüsha dilekçe ve her iki tarafça imzalanmış protokol ile mahkemeye başvurmak gerekir. Protokolde bulunması gerekli hususlar için anlaşmalı boşanma protokolüne ilişkin makalemize göz atabilirsiniz. Protokolün yazılı olması zorunlu olmayıp, duruşma esnasında sözlü olarak da mutabık kalınan boşanma şartları dile getirilebilir. Ancak, bir hata veya yanlışlığa mahal vermemek için anlaşmalı boşanma protokolünün titizlikle hazırlamakta fayda bulunmaktadır. Bunun için uzman bir avukattan yardım almakta fayda bulunmaktadır. Zira anlaşmalı boşanma davasında kabul edilen ve feragat edilen hususlarla ilgili bazı istisnalar dışında bir daha dava açma imkanı bulunmamaktadır.

Evliliğin 1 Yıldan Kısa Sürmesi Halinde Anlaşmalı Boşanma

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere boşanmanın anlaşma yoluyla gerçekleştirilebilmesi için evliliğin üzerinden 1 yıl geçmiş olması şarttır. Ancak bazen çiftler henüz 3 aylık, 6 aylık evli iken derin fikir ayrılıklarına düşmekte ve 1 yılı beklemeden anlaşarak ayrılmak istemektedirler. Bu durumda açılacak çekişmeli boşanma davasının hızlı bir şekilde sonuçlandırılmasının bazı yolları vardır. Bunun için bir avukattan destek alarak karşılıklı dilekçelerin hazırlanması yolu ile sürecin başlatılması tavsiye edilir.

Yurt Dışında Yaşıyorum Anlaşmalı Boşanabilir Miyim?

Anlaşmalı boşanma davasında hakimin boşanmaya karar verebilmesi için tarafların duruşma gününde mahkeme huzurunda hazır bulunması gerekmektedir. Ancak taraflardan birinin yurtdışında bulunması, duruşmaya katılamayacak olması gibi durumlarda boşanmanın en kısa sürede gerçekleşebilmesi için bir avukata vekalet vererek davanın kabulü yoluyla süreci sonlandırmak gerekecektir. Bu halde uzakta olan bir kişinin de anlaşmalı boşanma yoluyla olmasa da kısa sürede boşanması sağlanabilecektir.

Anlaşmalı Boşanmada Velayet ve Nafaka Gibi Hususlar Nasıl Düzenlenir?

Anlaşmalı boşanmada müşterek çocukların velayetinin kime verileceğine taraflar kendi iradeleri ile karar vermekle birlikte çocuğun menfaatinin farklı bir durumu gerektirmesi halinde hakim resen de düzenleme yapabilecektir. Hakimin yaptığı bu değişikliğin taraflarca da kabulü gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanmada taraflardan birinin nafaka almasına ve ödenecek nafaka miktarına da taraflarca serbestçe karar verilebilecektir.

Boşanma davasının kesinleştirilmesinden sonra prokolde anlaşılan velayet ve nafaka gibi hususlarda değişiklik yapılmasının istenmesi ancak bazı şartların varlığı halinde dava yoluyla mümkün olabilecektir. Bu konuda nafakanın artırılması ve velayetin değiştirilmesi ile ilgili yazılarımızdan yardım alabilirsiniz.

Yetkili ve Görevli Mahkeme – Anlaşmalı Boşanma Davası Nerede Açılır? 

Anlaşmalı boşanma dilekçesi Aile Mahkemesine verilmelidir. Aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde ise dava Aile Mahkemesi sıfatı ile Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılır. Dava, kesin yetki hali söz konusu olmadığından her yerde açılabilir. Bu nedenle davanın yaşadığınız şehirde açılması zorunluluğu olmayıp, avukatınıza danışarak yoğunluğu herhangi bir adliyede daha kısa sürede duruşma günü alınması mümkün olacaktır.

kocaeli en iyi avukat

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanma davası mahkemenin iş yoğunluğuna göre en kısa sürede sonuçlanır. Dava açıldıktan sonra mahkeme uygun olan en yakın tarihe duruşma günü verir. Adli tatilde boşanma davası açılabilir, dilekçe sunulabilir. Ancak duruşma günü verilmesi adli tatil bitimi sonrasına verilebilir. İvedi olan durumlarda ise nöbetçi mahkeme duruşma günü verebilecektir.

Tarafların hazır bulunması ve protokolde bir eksiklik olmaması halinde tek celsede boşanma kararı verilir. Verilen bu karardan sonra bir ay içerisinde gerekçeli karar yazılır. Gerekçeli kararın mahkemeden elden teslim alınması halinde bildirilen adrese tebligat yapılacaktır. Bu gerekçeli karara taraflar itiraz etmediği takdirde yasal süresi içinde karar kesinleşecektir. Taraflarca itiraz süresi beklenmek istenmiyorsa istinaftan feragat dilekçesi verilerek karar hızlı bir şekilde kesinleştirilebilir.

Boşanma kararı kesinleşince karar mahkemenin bulunduğu yer nüfus müdürlüğüne gönderilir ve tarafların nüfus kütüğüne işlenir. Bu işlemden sonra taraflar nüfus müdürlüklerinden güncel nüfus cüzdanlarını alabilir.

Anlaşmalı Boşanmadan Vazgeçme – Protokolün İptali Nasıl Olur?

Anlaşma prokolü karşılıklı olarak imzalanıp mahkemeye sunulduktan sonra boşanmaktan yahut anlaşma şartlarından vazgeçmek davanın kesinleşmesine kadar her zaman mümkündür. Arzu edilen yeni anlaşma şartları karşı tarafça kabul edilmez ise davaya çekişmeli olarak devam edilecektir.

Anlaşmalı Boşanmanın Çekişmeli Boşanmaya Dönüşmesi

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı boşanma davasının kesinleşmesinden önce eşlerin anlaşmanın herhangi bir hususu üzerinde anlaşmadan vazgeçmeleri halinde anlaşmalı boşanmanın çekişmeli boşanmaya dönüşmesi mümkündür.

  • Tarafların protokole aykırı hareket etmeleri,
  • Protokolden daha sonra vazgeçmeleri,
  • Duruşmaya katılmamaları,
  • Duruşma esnasında anlaşmanın bozulduğunu beyan etmeleri,
  • Duruşmada boşanma beyanından vazgeçmeleri

hallerinde hakim; eşler arasındaki anlaşmanın bozulmuş olmasından ötürü anlaşmalı boşanmanın çekişmeli boşanmaya dönmesi kararı vermektedir. Bu halde tahkikata geçilip sunulacak olan deliller değerlendirilecek, tanıklar dinleneceği için boşanma süreci uzayacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolün İcrası

Boşanma davası kesinleştikten sonra taraflardan birinin prokoldeki bir hükme uymaması halinde karşı taraf protokolün icra takibine konu edilmesini sağlayabilecektir. Örneğin prokolde kararlaştırılan nafakanın yahut tazminatın ödenmemesi durumunda, bunların icra yolu ile tahsili mümkün olabilecektir.

Anlaşmalı Boşanma Avukatlık Ücreti ve Mahkeme Masrafları Ne Kadardır?

Anlaşmalı boşanma davasında mahkeme masrafları çekişmeli boşanma davasına göre oldukça azdır. Anlaşmalı boşanma davası açılırken maktu bir harç ve gider avansı ödenir. Ödenen gider avansının büyük bir kısmı dava kesinleştikten sonra yatıran tarafa iade edilecektir.

Anlaşmalı boşanma davası avukatlık ücretleri her somut olayın durumuna göre değişmekle birlikte genel olarak anlaşmalı boşanma davalarında çekişmeli boşanma davasına göre harcanacak emek ve mesai nispeten daha az olacağı için avukatlık ücretleri bakımdan da daha avantajlı olacaktır.

Anlaşmalı Boşanmada Vekaletname

Boşanma davaları için avukatlara verilecek vekaletnameler boşanmaya ilişkin özel bir yetki içeren fotoğraflı vekaletnamelerdir. Bu nedenle vekalet çıkarmak için notere gittiğinizde vekaletin boşanma davası için verildiğini belirtmek ve yanınızda iki adet fotoğraf bulundurmak gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçe Örneği

Boşanma davaları her çift için özel ve kendi şartlarında değerlendirilmesi gerektiğinden standart dilekçeler kullanarak açılan davalar ileride büyük hak kayıplarına sebebiyet verebilmektedir. Bu nedenle kendi hikayenize ve taleplerinize en uygun şartlarda anlaşmalı boşanma protokolü ve ve anlaşmalı boşanma davası dilekçesi hazırlanması için alanında uzman bir avukattan destek almanızı tavsiye ederiz.Bir yanıt yazın

Call Now Button